Sie sind hier: Erlebnisführer / Böhmisches Erzgebirge / Osek - Litvinov - Most / Duchcov  / Sehenswertes


Sehenswertes In Duchcov

Schlossgarten in Duchcov

       S rozsáhlými úpravami a novou stavební koncepcí duchcovského zámku dal Jan Josef z Valdštejna počátkem 18. století podnět k založení barokní zámecké zahrady. V letech 1728 - 1730 ji ve francouzském zahradním stylu založil Jan Ferdinand Schor. Podle odborníků patřila tehdejší duchcovská zámecká zahrada k nejkrásnějším ve střední Evropě. Vynikala velkorysou a honosnou barokní koncepcí se vzácnými dřevinami, s důmyslným vodním systémem rozvedeným do bazénů, vodotrysků a vodních nádrží. Zámek i zahradu  zkrášlovalo na šedesát soch významného barokního sochaře Matyáše Brauna. Duchcov býval nazýván „Mekkou barokního umění“.

Barokní styl zahrady je v původní nádheře dochován už jen na tabatěrce z „casanovské doby“.     

    Roku 1916 došlo za hraběte Františka Adama z Valdštejna k rozšíření o tzv. knížecí zahradu a k „anglikanizaci“ celého území. V anglické úpravě byla zachována tzv. dlouhá alej, která fiktivně pokračovala až nad Osek a vedla středem Stropníku k jeho vrcholu. Barevnou výsadbou stromů byly na jižní straně kopce vyznačeny iniciály iniciátora nové úpravy zahrady Františka Adama z Valdštejna. Takto byla zámecká zahrada zakomponována do okolní krajiny. Zachovala se až do poloviny padesátých let minulého století, kdy vlivem povrchové těžby uhlí došlo k likvidaci třetiny její rozlohy. V sedmdesátých letech byla provedena rekultivace zničených částí parku a nová výsadba. V posledních letech dochází postupně k její další obnově. Z iniciativy Společnosti přátel města Duchcova byla prohlášena „významným krajinným prvkem“. V rámci Regionálního programu rozvoje severozápadních Čech a moravsko-slezského regionu bylo provedeno nové osvětlení, oplocení a rekonstrukce cest na tzv. mlatové cesty. Koncem roku 2007 byla ukončena rekonstrukce můstků nad vodotečemi, oprava hlavního schodiště do vstupu zámecké zahrady a instalovány nové lavičky a koše.

Zámecká zahrada v Duchcově, tak jako každé výsostné umělecké dílo, dokáže uchvátit a povznést.  Může být i vítaným cílem odpočinku návštěvníků i turistů zejména příhraničního regionu.                                                                             Věra Bartošková